"ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต"

 

S 5881907 S 5881906

 

4 กันยายน 2560 - ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายยงจิรายุ อุปเสน นักวิชาการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต โดย สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก ร่วมกับ ปปท. ปปช. กกต. กสม. ยธ. เมืองพัทยา และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต (ยธท.) รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานนักเรียน/นักศึกษา ประธานสารวัตรนักเรียน และครู/บุคลากร ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในหรือส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส ในเขตจังหวัดนำร่องชลบุรี และ ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและชุมชน ร่วมกับ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกในปี 2561 เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริตให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์
ภาพถ่าย : เมธัช ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร