การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร“การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา”

 

เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0004 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0002
เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0005 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0006

 

27 สิงหาคม 2560 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยการอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครู เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดย อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว.
๒. หลักสูตร การวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมและคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๓. หลักสูตร Moral Project Coaching (ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม) โดย พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 235 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำความรู้ในการอบรมไปใช้พัฒนาผู้เรียน ในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการที่ดี

เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0008 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0007
เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0003 เซนทรา 27.08.60 ๑๗๐๘๒๘ 0009

 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร