16 มหาวิทยาลัยภาคอีสานร่วมสร้างนักศึกษาแกนนำความซื่อตรง

 

 S 8437828  S 8437827  S 8437829
S 8437830 S 8437831 S 8437832

 

15 สิงหาคม 2560  นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวเปิดงาน และบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 3 (ภาคอีสาน)  ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา  ระหว่างวันที่  15 –16  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวต้อนรับ  และฝากเรื่องคุณธรรมความซื่อตรง กับเยาวชน คนรุ่นใหม่  ให้ช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง  เป้าหมายในการอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ทั้งต่อตัวเอง  ต่อหน้าที่ และในสังคม  ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ความร่วมมือกับภาคีอีก 4 ภาคี คือ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.),  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์,  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี นักศึกษาแกนนำจาก 16 มหาวิทยาลัย  ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น   2.มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

3.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย       6.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

7.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น   8.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ   10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

11.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    14.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    16.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนทั้งสิ้น  119 คน  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง และขยายผลต่อไป

 

 S 8437833  S 8437834 S 8437840

เขียนข่าว : น.ส.สาริณี  ถูกจิตร  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่  

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย  ทองเพ็ชร์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน งานสื่อสารองค์กรฯ

น.ส.สาริณี  ถูกจิตร  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่