เสวนาระดมปัญญา สร้างสังคมแห่งคุณธรรม

 
S 8962428 S 8962433
 
 
27 กรกฏาคม 2560 - ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมประชุม เสวนาระดมปัญญา:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ณ ห้องประชุมสมปรารถนา 1 ชั้น 2 ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 
S 8962434 S 8962431
 
 
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์  ได้กล่าว ตอนรับผู้ร่วมงาน และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้มีการขับเคลื่อนกฏหมายร่วมกัน เพื่อสร้างให้สังคมไร้การคอรัปชั่นและเป็นสังคมคุณธรรม 4.0 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร