ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จ.อุดรธานี

S 11239463 S 11239464
S 11239465 S 11239466

 

26 กรกฎาคม 2560 - งานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ"ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือจ.อุดรธานี

จาก "โรงสี" สู่ "โรงเรียน" คือ จุดกำเนิดแนวคิดของการจัดตั้งวท.เทคโนโลยีอีสานเหนือ ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การให้  จิตอาสา และความกตัญญู" ภายใต้วิสัยทัศน์

- การสร้างวัฒนธรรมการให้ โดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนจนกลายเป็นนิสัย

- การสร้างที่ยืนในสังคมผ่านกระบวนการจิตอาสา เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จูงใจให้เด็กรู้จักการให้ และเกิดความ "ภูมิใจ" ในการทำความดี

- ส่งเสริมการเรียน เพื่อสร้างอาชีพ

- สร้างความตระหนักแก่คุณครู ให้คำนึงถึงความหมายของคำว่า "ลูกศิษย์" (ลูก+ศิษย์) โดยบางเรื่องให้พิจารณาว่าถ้าเป็น "ลูก" ของเราๆ จะแนะนำหรือมีวิธีจัดการอย่างไร ... เช่นเดียวกับคำว่า "ศิษย์" และ "ลูกศิษย์"

- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร (ครู) โดยให้ทุนศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาเด็กต่อไป

 

โดยนักศึกษาแกนนำได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเช่น 1.ฮักวิทยาลัย เสริมวินัย ไร้ขยะ 2.เดินแถวชิดขวา และ 3.รณรงค์เรื่องการเข้าแถวทันเวลา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย "มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา นำพาความพอเพียง" และการสร้างวิชาการคู่วิชาคน ดังคำขวัญของวิทยาลัย "เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะ  แต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้"

 

S 11239467 S 11239468
S 11239469 S 11239470

 


นางสาว ชนกกานต์ หอวรรณภากร

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 200-203