ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร

S 11157527 S 11157529 S 11157523
S 11157526 S 11157524 S 11157530

 

25 กรกฎาคม 2560 - ศคธ.เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ"สุภาพชน คนอาชีวะ" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จ.สกลนคร ก้าวแรกของความประทับใจคือ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของวิทยาลัย  รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำที่นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้กับเพื่อนครู และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ให้รับรู้ และเข้าใจในทิศทาง กระบวนการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อนักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัย ผ่านกระบวนการ

- ผู้บริหาร/ ครู มี "ใจ" ร่วมคิดและพัฒนา

- เปิดโอกาส และพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ... โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

- ครูคอยติดตามผล ชื่นชม และให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยเหตุผล และความเข้าใจ เน้นสอนให้คิดเชิงเหตุผล

- เกิดพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งตัวครู และนักเรียน

- นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ให้เป็น "สุภาพชน คนอาชีวะ" รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น "สถานศึกษาคุณธรรม"  ต่อไป

 


นางสาว ชนกกานต์ หอวรรณภากร

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 200-203