การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม และการถอดบทเรียน Best Practices องค์กร ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ

 241888

วันที่ 24  กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มีการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรม และการถอดบทเรียน Best  Practices  องค์กร ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธาน  มีคณะสงฆ์ และองค์กรต้นแบบ รวมทั้งศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจง บรรยากาศของการประชุม เป็นไปด้วยความน่าสนใจ เนื้อหาแต่ละองค์กรที่นำเสนอเข้มข้น การเขียนความรู้ Best  Practice ของจังหวัดศรีสะเกษ  ย้ำต้อง น่าสนใจ  เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ อยากทำตาม .. รวม 37  องค์ความรู้รูปธรรมพิ้นที่   ความน่าสนใจ คือ เจ้าของเรื่องอยากถ่ายทอด พร้อมเขียนเรื่องราวตนเอง  งานที่ที่ส่งมาบ้างแล้วตรงเนื้อหา ตามกรอบ 7 ประเด็น ทั้งโรงเรัยน  ชุมชน  สถานศึกษา ตำรวจ  โรงพยาบาล  กองทุนสวัสดิการ  วัด  องค์กรสิ่งแวดล้อม กลุ่มจิตอาสา

241893 241890
   
241891 241892ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม