คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเยี่ยมดูงาน ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม 4.0

 

21666 21663

 

21660 21664

 

20 กรกฎาคม 2560 - คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นำโดยนายอำนวย จั่นเงิน  ประธานสภาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมและหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับ นายสิน สื่อสวน ผุ้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์คุณธรรม  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม  สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้ 

1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรผลักดันให้มีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานระหว่างแผนชาติด้านคุณธรรม และแผนชาติด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน

2) ควรเชื่อมโยงสภาวัฒนธรรมจังหวัดให้เข้าไปมีบทบาทในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมของจังหวัดจะทำให้มีเครือข่ายและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) แนวทางความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม   ศูนย์ฯจะบรรจุสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้เป็นหนึ่ง ในกลไกการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรมที่จะนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี/คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

4) ศูนย์ฯ จะเชื่อมโยงสภาวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่องให้เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

5) จะมีการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับ สภาวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการ คน  เงิน  งาน เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการต่อไป

6) จัดให้มีการหารือร่วมกันของหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไป