9 ภาคีเครือข่าย องค์กรคุณธรรมวางแผนขับเคลื่อนยกระดับชุมชนคุณธรรม เตรียมโชว์ใน "มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน"

 

 

S 21684312  S 21684313
S 21684314 S 21684316

 

20 กรกฎาคม 2560 - ภาคีเครือข่ายเสนอความก้าวหน้างานชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยฐานความดี  ความสามารถ ความสุขชุมชน  ณ พอช.

สรุปสาระสำคัญการหารือมีดังนี้

1. ได้เห็นความก้าวหน้าของการเคลื่อนงานที่ดี ทั้งการสร้างความสุขมวลรวมชุมชน ควบคู่กับการสร้างธรรมนูญชุมชน ได้แก่ มศว. ได้ขยายจากตำบลหนองแสง ทำทุกตำบลในอำเภอปากพลี โดยการสนับสนุนจากนายอำเภอ  และขยายงานที่สระแก้ว 3 ตำบล / พอช. พัฒนาฐานอำเภอคุณธรรม ที่อำเภอบ้านลาด จากฐานสภาองค์กรชุมชน ทำธรรมนูญความสุขอำเภอ  ในโอกาสครบ 101 ปี อำเภอบ้านลาด/ สนง.ทรัพย์สินฯ  ยกระดับชุมชนเดินตามรอยพ่อฯ สู่ชุมชนคุณธรรม 30  แห่ง  / ปปช. พัฒนาพื้นที่นำร่อง 5 แห่งใน กทม./ศูนย์คุณธรรม ขยายธรรมนูญหมู่บ้าน ในจังหวัดคุณธรรมนำร่อง จากบุรีรัมย์ สู่ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด ราชบุรี และ พัทลุง รวมกว่า 70 แห่ง และผลิตคู่มือส่งเสริมธรรมนูญชุมชน 3,000 เล่ม / มูลนิธิหัวใจอาสา ผลิตตำราตัวชี้วัดความสุขชุมชน 2,000  เล่ม ขยายไปส่งเสริมที่พะเยา และสระบุรี / สมาคมนักสร้างสุขฯ  พัฒนาคุณธรรม ในองค์กรภาคเอกชนราชบุรีและใกล้เคียง กว่า 30 บริษัท เป็นองค์กรคุณธรรม และกองทุนเวลาเพื่อสังคม พร้อมสร้างและนำอาสาสมัครทุกระดับมาเสริมการทำงานของเครือข่าย ตามร้องขอ  

2. กำหนดวันจัดงาน มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน (สนง.ทรัพย์สินฯ). ผนวกกับงานตลาดนัดความสุขชุมชน (มศว)  วันที่ 24-25  พย. 2560  ที่อำเภอปากพลี (วัดป่าศรีถาวร) มีรูปแบบการจัดงานที่ได้ทั้งการเรียนรู้  (เดินตามปราชญ์ / ชุมชนสร้างสุขและองค์กรคุณธรรม) ชื่นชมความสำเร็จ  สัมผัสความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล  มีคณะยกร่าง ได้แก่ ดร.สมปราถนา มศว  คุณประสาน สนง.ทรัพย์สินฯ  นายกจรูญฯ  สมาคมนักสร้างสุขฯ คุณจารุวรรณ กองทุนเวลา  คุณยง  ศคธ. และคุณอภินันท์ พอช.

3. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป จัดที่ที่ว่าการอำเภอปากพลี วันที่ 30 สิงหาคม  2560  เวลาเช้าพิจารณาโปรแกรมงาน ช่วยบ่ายลงพื้นที่เตรียมการจัดงาน