ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี” เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้

 intro2

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน Press release

ศูนย์คุณธรรม ร่วมสร้าง“พื้นที่ความดี”

เปิดเวทีวิชาการ สร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้

poster edit 01

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการจัดประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ของการส่งเสริม “ความดี” ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิด และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ทางสังคม และประมวลรวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานพัฒนามนุษย์ในมิติด้านคุณธรรม

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

          การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกิจกรรมประกอบไปด้วย ภาคเช้าเวทีเสวนา “ปณิธานความดี จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ”จากวิทยากรชื่อดัง อาทิ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์, ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร มาร่วมชวนคิดชวนคุยว่า เมื่อตั้งปณิธานความดีแล้ว จะทำจริงได้อย่างไร และเสวนา “แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม” นำเสนอคุณธรรมที่ควรส่งเสริมในแต่ละช่วงวัย โดยคุณสุรชัย รักษาชาติ และทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนโดย รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร สำหรับภาคบ่ายเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทดลองมีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดยแบ่งเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ กิจกรรม “วารีพินาศ” โดยเครือข่ายพุทธิกา “ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม” โดยคุณธนัญธร เปรมใจชื่น และ “การเจริญสติ” โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

Download กำหนดการDownload PDF

Download แผนที่Download PDF