ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

S 2793556 S 2793603

 

๘ ก.ค. ๖๐นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา จำนวน ๙ ต้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อนำไปถวายพระอารามหลวง ในเขตพระนคร ๙ วัด ได้แก่

๑.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒.วัดบวรนิเวศวิหาร ๓.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๔.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๕.วัดปทุมวนาราม ๖.วัดสามพระยา ๗.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๘.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ ๙.วัดสุวรรณาราม

S 2793550 S 2793595 S 2793553
S 2793555 S 2793549 S 2793604

 

ศูนย์คุณธรรม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา เช่น ทำบุญใส่บาตร เข้าวัดสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา ประดับธงธรรมจักรในหน่วยงาน หรือตามความเหมาะสมและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต รวมถึงเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

 

--------------------------------

น.ส.วิชดา นฤวพัฒน์ : งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)