ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเดินหน้าปฏิญญา“องค์กรคุณธรรม” ชู “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 1

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวพิธีลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม” โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

2      3

 

      นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ วธ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่เสนอแผนแม่บทดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยได้จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ของวธ. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา และยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบของภาครัฐ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ผู้บริหารวธ. และหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ (สบศ.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์(มหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้ลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม”

4

 

     ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการสนับสนุนให้บุคลากรของวธ. เป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้มีการกำหนดคติพจน์ประจำใจของชาววธ. ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ  ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา” และจัดตั้งชมรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังค่านิยมทำความดีแก่บุคลากร รวมทั้งจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ยึดหลักเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรม  มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ รวมทั้งการยกย่องบุคลากรและหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ข้าราชการวธ.ดีเด่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ดีเด่น
นายวีระ กล่าวด้วยว่า  วธ.คาดหวังว่าการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักศาสนาและคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมเอื้ออาทรและแบ่งปัน ทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขและสมานฉันท์ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
-----------------------------