องคมนตรี ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ชี้หัวใจของการสร้างสังคมคุณธรรม คือ การพัฒนาคน ซึ่งรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวคิดในการพัฒนาคนมานานแล้ว แนะจะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำเร็จ ต้องสกัดเอาคุณธรรม มาเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดได้ให้ได้

 

397068

 

 

       วันที่ 23 มิถุนายน 60 - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งระหว่างปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างคนดีสร้างสังคมดี” ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตร และภาคีจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีก 8 จังหวัด ว่า ในเรื่องการสร้างสังคมคุณธรรม สร้างคนดีในบ้านเมืองนั้น หัวใจ คือ การพัฒนาคน ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวคิดมานานแล้ว

       องคมนตรี กล่าวต่อว่า รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มานานแล้ว สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในสมัยที่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการฯ ก็ได้นำเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใส่ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ก็ทำกันแบบราชการ คือ สั่งการเป็นนโยบายลงมา ฝ่ายปฏิบัติก็ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง จึงไม่ค่อยได้ผล    

 

 397069  397070

 

       อย่างไรก็ตาม โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ไปดำเนินการ นั้น เกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงห่วง 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ การสร้างคนดี เพราะปัจจุบันคนดีน้อยลง คนไม่ดีเพิ่มขึ้น เรื่องที่ 2 ทรงห่วงมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกลด้อยมาตรฐานกว่าโรงเรียนในเมือง ถ้าปล่อยให้ช่องว่างเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งมีปัญหา ภายใต้โครงการกองทุนศึกษาก็ยังมีโครงการโรงเรียนคุณธรรมซึ่งได้ต้นแบบจาก ร.ร.บางมูลนาก จ.พิจิตร และขยายผลไปทั่วประเทศ 155 โรง แล้ว ซึ่งโรงเรียน เป็นจุดพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมของเรา การสร้างเด็กเป็นคนดี เป็นการวางรากฐานของบ้านเมือง ถ้าเด็กมีพื้นฐานเป็นคนดี จะสานต่อความดีในอนาคตได้

 “ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ เรามองตัวชี้วัดของการส่งเสริมคุณธรรม เช่น เด็กมีมารยาทดี พูดจาไพเราะ     นั่นเป็นสิ่งที่แสดงออก เป็นเรื่องของจริยธรรม คือการกระทำ แต่คุณธรรมวัดไม่ได้ เพราะเป็นนามธรรม เป็นเรื่องภายในจิตใจ เพราะฉะนั้น ต้องไปคิดกันว่า ทำอย่างไรจะเอาคุณธรรม ออกมาเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดได้ สิ่งที่เราอยากเห็นที่สุด คือคุณธรรมจริยธรรม จริงๆ ก็เป็นเรื่องของการคิดดี ทำดี พูดดี มีแค่นั้น อย่างโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการนั้น หัวใจสำคัญก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่ดี โครงการที่พระองค์สร้างขึ้นจะไม่ได้เห็นแน่นอน “ องคมนตรี กล่าว

 


 

ภาพโดย นายจักราชัย   ทองเพ็ชร์

ข่าวโดย  นางสาวสุพิณดา  ณ  มหาไชย