จังหวัดพิจิตรโดยภาคีเครือข่าย ๑๑ องค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ“รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด หวังสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม

 

 ขาว 1 เพส 170622 0002 ขาว 1 เพส 170622 0001

 

                 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ และมอบนโยบาย “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร  วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

        จากโรงเรียนคุณธรรม สู่จังหวัดคุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ที่พิจิตร สืบเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดนำร่องที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลรูปธรรมเชิงประจักษ์หลายด้าน อาทิ มีการประกาศวาระ “จังหวัดคุณธรรมสร้างสุข” ในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดใน ๑๑ กลุ่มเครือข่าย ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน มีเวทีและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมาชิกเครือข่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศยกย่องเชิดชูองค์กรต้นแบบ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมในหลายพื้นที่ เป็นต้น จากรูปธรรมดังกล่าว จังหวัดพิจิตร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดในสังคมจังหวัดพิจิตรอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน ตลอดจนภาคเอกชนได้ชัดเจน จึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และอีก ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี

 

ขาว 1 เพส 170622 0003 ขาว 1 เพส 170622 0004
ขาว 1 เพส 170622 0005 ขาว 1 เพส 170622 0006

 

       รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดงาน และมีข้อสั่งการให้ศูนย์คุณธรรมประสานความร่วมมือกับกระทรวงที่รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

 

ขาว 1 เพส 170622 0007 ขาว 1 เพส 170622 0008
ขาว 1 เพส 170622 0009 ขาว 1 เพส 170622 0010

 

          โดยกิจกรรมในงาน มีทั้งเวทีวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน นิทรรศการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงาน“ชวนคิด ชวนคุย”  โดย ฝ่ายเลขานุการจัดงาน การนำเสนอกรณีศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพิจิตร” ในรูปแบบสื่อผสม การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงประเด็น การขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย โดยผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร “โมเดลสร้างสรรค์ สร้างสังคมคุณธรรม” ของ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับจังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรณีศึกษาต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดอุทัยธานี  การเสวนา “แนวทางความร่วมมือประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในมุมมองเชิงนโยบาย” โดยผู้ร่วมเสวนาจาก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินรายการเสวนาโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

 ขาว 1 เพส 170622 0011  ขาว 1 เพส 170622 0012 0

 

        ทั้งนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เชื่อว่าหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในภาคเหนือที่เข้าร่วมงาน เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และสามารถนำความรู้จากเวทีสมัชชาคุณธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ทุกระดับในแต่ละจังหวัด ตลอดจนประชาชนเกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมและให้ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา  เกิดข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับภาคเหนือตอนล่างเพื่อพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายองค์กร ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

 


นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์