เปิดตัว“สุภาพชน คนอาชีวะ”รุ่น 2

 

 394871  394878
 394876  394877

 

20 มิ.ย. 60 – นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" เป็นโครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 60 กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ เน้นคุณธรรม 4 ด้านคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ร่วมกับภาคี 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มาร่วมให้กำลังใจ และกล่าวว่า ร่วมมือในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กยศ.มีบทบาทในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงิน การชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งจะจัดเป็นหลักสูตร เพื่อบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน และมีจิตสำนึก และรับผิดชอบในการชำระหนี้
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้มีนักศึกษา อีก 10 สถาบัน ดังนี้
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 5.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 9.วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จำนวน 100 คน