ประธานศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี

     25 พ.ค.2560 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี ในการประกวดการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าพัฒนาคุณธรรม หัวเรื่อง "มีไมตรีจิตต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จากผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด 7 จังหวัด และมอบใบรายงานผลการศึกษาของผู้จบการศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทันตาภิบาล เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย รวม 190 คน โดยผู้ที่จบการศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ และจะใช้หลักศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่การงาน รวมทั้งเสียสละตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


S 11624584

     นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้ประชุมกับผอ.ส่งเสริมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 6 และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด โดยให้แนวคิดทิศทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนโยบาลระดับชาติที่จะมีผลกระทบต่อเขตสุขภาพ จังหวัดและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข โดยให้บุคลากรเตรียมตัวตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ 1)ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอะไรเกิดก่อนกัน 2) เราควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ถ้ามีควรมีอย่างไร  3) การพัฒนาต้องมีทั้งสาระและกระบวนการ 4) ทบทวนปัญหาที่ทำให้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง และเน้นย้ำความสำคัญในทุกๆการพัฒนามุ่งหวังที่การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมในองค์กรหรือในชุมชนมากกว่าการทำกิจกรรมและกำลังวางแผนเพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมดับเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาเป็นสังคมคุณธรรมในลำดับถัดไป

 162805  162806
   

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest