ประธานศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี

     25 พ.ค.2560 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เปิดงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี ในการประกวดการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าพัฒนาคุณธรรม หัวเรื่อง "มีไมตรีจิตต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน" จากผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด 7 จังหวัด และมอบใบรายงานผลการศึกษาของผู้จบการศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทันตาภิบาล เภสัชกรรม การแพทย์แผนไทย รวม 190 คน โดยผู้ที่จบการศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะประกอบอาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณ เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ และจะใช้หลักศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่การงาน รวมทั้งเสียสละตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


S 11624584

     นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้ประชุมกับผอ.ส่งเสริมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 6 และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด โดยให้แนวคิดทิศทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนโยบาลระดับชาติที่จะมีผลกระทบต่อเขตสุขภาพ จังหวัดและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุข โดยให้บุคลากรเตรียมตัวตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ 1)ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอะไรเกิดก่อนกัน 2) เราควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ถ้ามีควรมีอย่างไร  3) การพัฒนาต้องมีทั้งสาระและกระบวนการ 4) ทบทวนปัญหาที่ทำให้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง และเน้นย้ำความสำคัญในทุกๆการพัฒนามุ่งหวังที่การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมในองค์กรหรือในชุมชนมากกว่าการทำกิจกรรมและกำลังวางแผนเพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมดับเขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาเป็นสังคมคุณธรรมในลำดับถัดไป

 162805  162806