10 อาชีวะร่วมสร้างแกนนำสุภาพคนคนอาชีวะ

 

 timeline 20170614 155905  timeline 20170614 155901
 timeline 20170614 155914  timeline 20170614 155920
 
 
14 มิ.ย. 2560 - นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะ 3 ว. ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ  และวิชาชีวิต    เช่นการทำกิจกรรมอาสา  มีคุณธรรมด้านวินัยเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด และ ร่วมกับ 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์ 
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นแรกนี้มีนักศึกษา จาก 10 สถาบัน ดังนี้  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ   7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร   10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จำนวน 101 คน
 

 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 
 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest