10 อาชีวะร่วมสร้างแกนนำสุภาพคนคนอาชีวะ

 

 timeline 20170614 155905  timeline 20170614 155901
 timeline 20170614 155914  timeline 20170614 155920
 
 
14 มิ.ย. 2560 - นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชนคนอาชีวะ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะ 3 ว. ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ  และวิชาชีวิต    เช่นการทำกิจกรรมอาสา  มีคุณธรรมด้านวินัยเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด และ ร่วมกับ 6 ภาคี ได้แก่
1.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
3.สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
4.วิทยาลัยพัฒนศาตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยศาสตร์ 
5.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นแรกนี้มีนักศึกษา จาก 10 สถาบัน ดังนี้  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ   7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ  8.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร   10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จำนวน 101 คน
 

 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์