การไฟฟ้าร่วมเป็นองค์กรคนดี

IMG 6541

 

7 มิ.ย. 2560 - นายธาดา เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร เข้าหารือนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทางการไฟฟ้า มีความเข้มแข็งมาก ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก FIRMC (F=Fairness,I=Integrity, R=Responsibility & Accountability M=Mutual Respect,Commitment to Continuous Improvement and Teamwork) และยังมีโครการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา คือโครงการสิรนทรโมเดล เป็นต้น โดยที่การไฟฟ้าเองก็ยินดีที่จะร่วมเป็นองค์กรคนดี กับศูนย์คุณธรรม เพื่อร่วมเป็นต้นแบบให้กับ หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์