การไฟฟ้าร่วมเป็นองค์กรคนดี

IMG 6541

 

7 มิ.ย. 2560 - นายธาดา เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และทีมสื่อสารองค์กร เข้าหารือนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งทางการไฟฟ้า มีความเข้มแข็งมาก ในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก FIRMC (F=Fairness,I=Integrity, R=Responsibility & Accountability M=Mutual Respect,Commitment to Continuous Improvement and Teamwork) และยังมีโครการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา คือโครงการสิรนทรโมเดล เป็นต้น โดยที่การไฟฟ้าเองก็ยินดีที่จะร่วมเป็นองค์กรคนดี กับศูนย์คุณธรรม เพื่อร่วมเป็นต้นแบบให้กับ หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest