ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 

2 ม.ย. 60 170603 0004 2 ม.ย. 60 170603 0005

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ - นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ กรรมการร่วมและเลขานุการร่วมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ (ครั้งที่๑/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕๒ คน ได้แก่ ๑๒ เครือข่ายจังหวัดพิจิตร และ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเริ่มด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลัก ความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

2 ม.ย. 60 170603 0002 2 ม.ย. 60 170603 0001
2 ม.ย. 60 170603 0006 2 ม.ย. 60 170603 0008

 


จักราชัย  ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์