นิด้า ร่วมขยายความดีทั่วไทย

IMG 1914 IMG 1917

 

                29  พ.ค. 2560 - นายธาดา  เศวตศิลากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าพบ รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  อธิการบดี สถาบันฑิตพัฒนศาสตร์ ร่วมมือขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี  ขยายผลความดีทั่วไทย  ซึ่งสถาบันฑิตพัฒนศาสตร์เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยที่นิด้านั้นมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม "หลักสูตรโตไปไม่โกง"  ทั้งนี้ยังเล็งร่วมปลุกจิตสำนึกที่ดีในสถานศึกษา และในสังคม  ที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ของสังคมไทย

IMG 1906


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์