เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

 134745  134744

 

            25 -26 พค.2560  ที่โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร : ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้กล่าวบรรยาย ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นงานร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน  เน้นย้ำการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนส่งเสริมคุณธรรม จะทำให้องค์กรภาคประชาชนที่รับงบประมาณจากรัฐบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างองค์กรที่ครบสมบูรณ์ทั้งเรื่อง ความดี  ความสามารถ ความสุข 

            ส่วนคุณศิวโรฒ  จิตนิยม ย้ำคุณธรรมความดี คือ ฐานของการสร้างความสุข และความสามารถที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ความดีที่ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งได้ดำเนินการ มาแล้ว พบว่า ความดี ของคนในชุมชน ต้องเป็นฐานสำคัญของกองทุนฯต่างๆ  พร้อมนำความดีที่ทำมาเป็นทุนต่อยอดการได้รับสวัสดิการจากชุมชน  จึงหวังจะเห็นทุกกองทุนนำเรื่องความดี เข้าประกอบในภารกิจองค์กรให้มากขึ้น  

            ส่วน ดร.พิสัณห์   นุ่นเกลี้ยง  ได้เชื่อมโยงเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ว่า ได้ศึกษามาจากกรอบคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นกรอบสากลของโลก และได้ถอดตัวแบบจากมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ มาสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดทำมาก่อน เสนอผ่าน สปท. เข้าสู่ครม. จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในกลุ่มต่างๆ ของสังคมไืทยต่อไป

134739

 

 

 

 

134743

134740

 

 จากนั้นที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5  กลุ่ม เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับองค์กรชุมชน  เพื่อปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ 3  ประการ คือ 

1) ปรับแก้ ในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง  2) เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด และ  3) เน้นย้ำในภารกิจและอัตลักษณ์ ของกองทุนฯ  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณา 

          โดยสรุปที่ได้วันนี้ คือ มีการพิจารณาทบทวนภาษาที่ไม่เหมาะสมกับชาวบ้าน  ยุบรวมเกณฑ์บางประการที่คล้ายกัน  และเพิ่มเติมอัตลักษณ์สำคัญของกองทุนฯ เข้าไปบ้าง เพื่อให้เหมาะสม ทั้งนี้ โดยภาพรวมแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ต้องการให้เกิดการสร้างเกณฑ์ที่ไม่มากเกินไป ภายใต้กรอบมาตรฐาน 7 ด้านของ สปท. ซึ่งฝ่ายเลขาร่วม จะพิจารณากันอีกครั้ง ก่อนจะนำมาสร้างเป็นเครื่องมือกลาง เพื่อให้กองทุนต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิป๋วย  กองทุนคุณธรรม รางวัลจากมูลนิธิ ดร.เทียม นำไปประเมิน และกลับมาทบทวนอีกครั้ง ก่อนเสนอผลในเวทีสวัสดิการชุมชน ระดับชาติพิจารณา ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป...


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest