เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

 134745  134744

 

            25 -26 พค.2560  ที่โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร : ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้กล่าวบรรยาย ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งเป็นงานร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน  เน้นย้ำการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนส่งเสริมคุณธรรม จะทำให้องค์กรภาคประชาชนที่รับงบประมาณจากรัฐบาล มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างองค์กรที่ครบสมบูรณ์ทั้งเรื่อง ความดี  ความสามารถ ความสุข 

            ส่วนคุณศิวโรฒ  จิตนิยม ย้ำคุณธรรมความดี คือ ฐานของการสร้างความสุข และความสามารถที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ความดีที่ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ซึ่งได้ดำเนินการ มาแล้ว พบว่า ความดี ของคนในชุมชน ต้องเป็นฐานสำคัญของกองทุนฯต่างๆ  พร้อมนำความดีที่ทำมาเป็นทุนต่อยอดการได้รับสวัสดิการจากชุมชน  จึงหวังจะเห็นทุกกองทุนนำเรื่องความดี เข้าประกอบในภารกิจองค์กรให้มากขึ้น  

            ส่วน ดร.พิสัณห์   นุ่นเกลี้ยง  ได้เชื่อมโยงเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ว่า ได้ศึกษามาจากกรอบคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นกรอบสากลของโลก และได้ถอดตัวแบบจากมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ มาสู่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดทำมาก่อน เสนอผ่าน สปท. เข้าสู่ครม. จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในกลุ่มต่างๆ ของสังคมไืทยต่อไป

134739

 

 

 

 

134743

134740

 

 จากนั้นที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5  กลุ่ม เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานกลางสำหรับองค์กรชุมชน  เพื่อปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ 3  ประการ คือ 

1) ปรับแก้ ในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง  2) เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด และ  3) เน้นย้ำในภารกิจและอัตลักษณ์ ของกองทุนฯ  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพิจารณา 

          โดยสรุปที่ได้วันนี้ คือ มีการพิจารณาทบทวนภาษาที่ไม่เหมาะสมกับชาวบ้าน  ยุบรวมเกณฑ์บางประการที่คล้ายกัน  และเพิ่มเติมอัตลักษณ์สำคัญของกองทุนฯ เข้าไปบ้าง เพื่อให้เหมาะสม ทั้งนี้ โดยภาพรวมแกนนำกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ต้องการให้เกิดการสร้างเกณฑ์ที่ไม่มากเกินไป ภายใต้กรอบมาตรฐาน 7 ด้านของ สปท. ซึ่งฝ่ายเลขาร่วม จะพิจารณากันอีกครั้ง ก่อนจะนำมาสร้างเป็นเครื่องมือกลาง เพื่อให้กองทุนต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิป๋วย  กองทุนคุณธรรม รางวัลจากมูลนิธิ ดร.เทียม นำไปประเมิน และกลับมาทบทวนอีกครั้ง ก่อนเสนอผลในเวทีสวัสดิการชุมชน ระดับชาติพิจารณา ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป...


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ