ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“ผู้นำเยาวชนจิตอาสา”พัฒนาเด็กรุ่นใหม่สู่โรงเรียนคุณธรรม

 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0001  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0002
 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0003  20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0004

 

25 พฤษภาคม 2560 – ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรม” ปี 2 รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับนักเรียน ให้เป็นแกนนำจิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสา มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนแกนนำและครูจากโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 170 คน จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560

นายสุทธิพงษ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โดยกล่าวถึงแนวคิดการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ตามแนวทางของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่เคยบรรยายให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณสมบัติการเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี ที่ควรยึดปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 6 ประการสำคัญ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง รู้จักแยกแยะความดี-ความชั่ว โดยทำตนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หากมีจิตอาสาก็สามารถนำไปช่วยคนอื่นต่อไปได้ ประการที่สอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ความซื่อสัตย์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง  ประการที่สามคือ มีวินัย โดยมีวินัยคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดกฎ ระเบียบ และกติกาทางสังคม หน้าที่ของนักเรียนคือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตั้งใจเรียน ทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกครั้ง ประการที่สี่ รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประการที่ห้า ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ และสังคม และคุณสมบัติประการสุดท้ายคือ การทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งก็คือแผ่นดินประเทศไทยนั่นเอง

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0005 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0006
20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0007 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0008

 

การอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิกที่สนใจ เข้าร่วมจำนวน 9 สถาบัน โดยทั้ง 3 วันนี้มีกิจกรรมสันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพัฒนาสมรรถนะ (สร้างภาวะผู้นำ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม) และพัฒนาศักยภาพ (ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำโครงงานคุณธรรม) นำโดย อาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคุณณัฐคม จิตติรัตน์ วิทยากรกระบวนการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ walk-rally ตามล่าหาจิตวิญญาณ กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง เทคนิคการสื่อสารต่อหน้าชุมชน เป็นต้น 

 

20170525 ๑๗๐๕๒๕ 0009 20170525 ๑๗๐๕๒๕ 00101

 

เยาวชนไทย มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนพลังทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ หากได้รับการพัฒนาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยก็จะเติบโตและเบ่งบานไปด้วยคุณธรรมความดีงาม เหมือนกับเป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมผู้นำ ที่ต้องการผลิตเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่ดี 6 ประการ ได้แก่ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู  


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์