กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม เรือนจำอำเภอนางรอง

S 40796163

S 40796164 S 40796162

 

           นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่มีการนำหลักธรรมนูญ 9 ดี มาปรับใช้ในการดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขัง สอดคล้องกับหลักคุณธรรมดีที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำ อาทิ การคัดแยกขยะ การจัดกาน้ำเสีย สอดคล้องกับหลักดีที่ 5 การจำลองโครงสร้างหมู่บ้านมาเทียบเคียงกับแดนในเรือนจำ มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นผู้ต้องขัง เป็นต้น
          ซึ่งผลจากการดำเนินงานตามหลักคุณธรรม 9 ดีนี้ส่งผลให้ภายในเรือนจำสามารถลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ภายในเรือนจำลดลง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ให้แก่สมาชิกกองทุน เป็นทุนรอนจ่อไปในอนาคต


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม