ศูนย์คุณธรรม ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่จังหวัดคุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี

             

IMG 1193 IMG 1198

 

                   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้ารับฟังการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หลักคุณธรรม 9 ดี บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับแผนงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงภาคส่วนราชการ เช่น โครงการ "บ้านสวย เมืองสุข" "อำเภอคุณธรรม" โดยกรมการปกครอง, การจัดตั้งอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมรับฟังและเป็นประธานในที่ประชุม

 

 IMG 1195 IMG 1197
 IMG 1191  IMG 1203

 


                     ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการบูรณาการทิศทางการทำงานไปในทางเดียวกัน จากโครงการของรัฐผ่านระบบธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการขับเคลื่อนจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้ต้นแบบในระยะต่อไป


ผูเ้ขียน ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
งานสมัชชาคุณธรรม
กลุ่มงานสนันบสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม