ศูนย์คุณธรรมจัดประชุมหารือทิศทางการทำงาน“คุณธรรมอาเซียน”พร้อมเดินหน้าโครงการศึกษาจิตอาสาภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0005 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0001


9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. (CMMU)  มีนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลมระดมสมองเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาคุณธรรมอาเซียน จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทร และหมู่เกาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบูรไน นำโดยอาจารย์กนกพรรณ  อยู่ชา หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมหารือถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของศูนย์คุณธรรมต่อไปในอนาคต

20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0002 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0003
20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0009 20170509 ๑๗๐๕๐๙ 0006

 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์