ศูนย์คุณธรรม จัดเวิร์คช็อปพัฒนาครูแกนนำอาชีวะ สร้าง“คุณธรรมนำความรู้”สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

IMG 0160 IMG 0146 IMG 0150

 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีเป้าหมายมุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ในการปฏิรูปอาชีวศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดทั้งนำคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

วันที่ ๒๓ เมษายน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมแก่ตัวแทนสถานศึกษาจำนวน ๒๐ แห่ง พร้อมทั้งเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการฯ”  โดยมีตัวแทนองค์กรภาคีเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อัสนียา  สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, ดร.นันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

 IMG 0190 IMG 0199  IMG 0207

 

กิจกรรมตลอดทั้ง ๓ วัน จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยสามารถกำหนดปัญหา และกระบวนการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอาชีวะที่มีคุณธรรมได้ โดยมีทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย วิทยากรศูนย์คุณธรรม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “กิจกรรมรวมดวงใจ เครือข่ายครูดีศรีอาชีวะ”การบรรยาย “กระตุกต่อมคิด… กระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู” เวิร์คช็อปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “Think - Pair - Share” และฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานคุณธรรม

 

 IMG 0299 IMG 0302 IMG 0350
 IMG 0368  IMG 0384 IMG 0385

 

ในวันสุดท้ายก่อนปิดการอบรม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจาก ๒๐ สถาบัน โดยนายแพทย์จักรธรรม ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ครูแกนนำที่เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนในด้านการสร้างพลังเครือข่ายแก่สถาบันอาชีวะ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดรูปธรรม และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงาน ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานต่อไป

 IMG 0417 IMG 0437  IMG 0450
 IMG 0483 N IMG 0524  IMG 0535

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแรงงานที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ในอนาคตเราคงได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวะ ที่มีหัวใจการให้ และการบริการ มีความพร้อมทั้งทักษะชีวิตควบคู่ทักษะอาชีพ บนฐานด้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกน “อาชีวะชน คนคุณภาพ รับใช้ประชาชน”


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์