ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

1491808566273
 
 
         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
         วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "thai alert" ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          แอปพลิเคชั่น “thai alert” เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของคนทำดีได้ง่ายขึ้น โดยอาสาสมัครและประชาชนสามารถร่วมแจ้งเหตุและเฝ้าระวังทางสังคมผ่านทางแอปพลิเคชั่น "thai alert" ได้แล้ววันนี้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.

1491808563679