ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

1491808566273
 
 
         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "Thai Alert" เพื่อเชื่อมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
         วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "thai alert" ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          แอปพลิเคชั่น “thai alert” เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของคนทำดีได้ง่ายขึ้น โดยอาสาสมัครและประชาชนสามารถร่วมแจ้งเหตุและเฝ้าระวังทางสังคมผ่านทางแอปพลิเคชั่น "thai alert" ได้แล้ววันนี้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.

1491808563679
 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest