กระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นภาคี "องค์กรคนดี"กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0001

 

 

5 เม.ย.60 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือความร่วมมือ (Co-Brand) ร่วมเป็นองค์กรคนดี และขยายความดี ๗ ล้านความดีทั่วไทย ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ  โปร่งใส ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยบูรณาการณ์ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม

 

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0003


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์


 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest