กระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นภาคี "องค์กรคนดี"กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0001

 

 

5 เม.ย.60 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือความร่วมมือ (Co-Brand) ร่วมเป็นองค์กรคนดี และขยายความดี ๗ ล้านความดีทั่วไทย ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ  โปร่งใส ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยบูรณาการณ์ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม

 

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0003


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์