การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ" ครั้งที่ ๒

 

67435

 

๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ" ครั้งที่ ๒ ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน จาก ๑๙ องค์กร เน้นย้ำ "การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน จะต้องใช้ความดีมาสร้างความสุขบนพื้นฐานแห่งความดี โดยศูนย์คุณธรรมได้มีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ซึ่งองค์กรภาคธุรกิจสามารถนำคุณธรรมมาปรับใช้และนำมาส่งเสริมภายในองค์กร นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงและเสนอความก้าวหน้าในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป" 
การอบรมเริ่มด้วยการระดมความคิดร่วมสร้างมาตรฐานกลาง กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดองค์กรธุรกิจคุณธรรม โดย นายอิทธิพร วันดี และคณะ มีข้อสรุปดังนี้
๑. ปรากฎการณ์รูปธรรม คือ ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบตามองค์กร มีความขยันหมั่นเพียร และผลิตสินค้าที่มีราคาเป็นธรรมและมีคุณภาพ
๒. รูปธรรมจริยธรรม คือ ความมีวินัยให้ความสำคัญกับตัวสินค้าทุกตัว กองทุนคุ้มครอง ยกย่องชื่นชม ไม่แบ่งชนชั้น มีความโปร่งใส และการให้ความร่วมมือ
๓. ระบบคุณธรรม คือ ความสามัคคี ความพอเพียง ส่งเสริมให้เป็นคนดี ความยุติธรรม ความเมตตา สุจริตไม่เอาเปรียบ รักสามัคคี และมีน้ำใจ
๔. กระบวนทัศน์ คือ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และการให้คุ้มค่า

 

 67454  67455
 67457  67458

 


ผู้เขียน  จักราชัย
เรียบเรียง,ภาพ :กมลวรรณ

งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

กลุ่มงานปฏิบัติการ