ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดบูธทำดีตามพ่อสานต่อปณิธานพอเพียง

งาน พม. 170406 0007 งาน พม. 170406 0003

 

5 เมษายน 60 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมจัดกิจกรรม“ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” โดยเชิญชวนให้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี ในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี  และเดินชมนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Family Comes First : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ” โดยพลเรือเอกณรงค์ ได้ให้ความสนใจเดินชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ สืบสานแนวพระราชดำริ : ครอบครัวพอเพียง บูธกิจกรรมโครงการทอฝันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้การัพัฒนาสตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม

 

งาน พม. 170406 0004 งาน พม. 170406 0006
งาน พม. 170406 0005 งาน พม. 170406 0008

 

การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัว และหันมาใช้กลไกการเรียนรู้ภายในครอบครัวเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม โดยอาศัยพื้นฐานความรัก ความผูกพันในครอบครัว พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest