ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดบูธทำดีตามพ่อสานต่อปณิธานพอเพียง

งาน พม. 170406 0007 งาน พม. 170406 0003

 

5 เมษายน 60 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมจัดกิจกรรม“ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” โดยเชิญชวนให้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี ในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี  และเดินชมนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Family Comes First : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ” โดยพลเรือเอกณรงค์ ได้ให้ความสนใจเดินชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ สืบสานแนวพระราชดำริ : ครอบครัวพอเพียง บูธกิจกรรมโครงการทอฝันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้การัพัฒนาสตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม

 

งาน พม. 170406 0004 งาน พม. 170406 0006
งาน พม. 170406 0005 งาน พม. 170406 0008

 

การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัว และหันมาใช้กลไกการเรียนรู้ภายในครอบครัวเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม โดยอาศัยพื้นฐานความรัก ความผูกพันในครอบครัว พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์