ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง

59704 59703

 

30 มีนาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน จากเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับ 5 ดี ของภาครัฐ
     การประชุมเริ่มด้วยการนำเสนอทุนความดีของศรีสะเกษ ที่หลากหลาย จนนำไปสู่การประกาศตัวตนเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง จังหวัดที่ 6 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยวัฒนธรรมจังหวัด จากนั้นเครือข่ายต่างๆได้นำเสนอต้นทุนความดีของตนเอง และได้เสนอประเด็นเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้

 

59700 59701
59810 59809


1. เชื่อมโยงเครือข่ายที่มีอยู่เข้าร่วมกับกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้เกิดเอกภาพร่วม โดยจะมีการประชุมร่วมเครือข่าย 5 ดี หลังหรือปลายเดือนเมษายนต่อไป
2. สื่อสาร สร้างการรับรู้ทุกช่องทาง โดยผ่านรายการของ สวท.จังหวัด ให้ทุกเครือข่าย องค์กร นำ 5 ดี ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ชุมชน เช่น การจัดทำธรรมนูญ 5 ดี ของชุมชน ท้องถิ่น การขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
3. ค้นหาคนดี รวบรวมความดีขององค์กรต่างๆ ภายใต้ 5 ดี เพื่อถอดความรู้สู่การขยายผลในสังคม
4. จัดเวทีตลาดนัดความดี เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานเครือข่าย ยกย่องเชิดชู เสริมพลังอย่างต่อเนื่อง ในปี 60 และนำเสนอรูปธรรม สู่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นัดหมายการประชุมแกนนำทุกเครือข่าย ในครั้งต่อไป

 


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ