ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง

59704 59703

 

30 มีนาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมศรีสะเกษ ขับเคลื่อน 5 ดี เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน จากเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับ 5 ดี ของภาครัฐ
     การประชุมเริ่มด้วยการนำเสนอทุนความดีของศรีสะเกษ ที่หลากหลาย จนนำไปสู่การประกาศตัวตนเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง จังหวัดที่ 6 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยวัฒนธรรมจังหวัด จากนั้นเครือข่ายต่างๆได้นำเสนอต้นทุนความดีของตนเอง และได้เสนอประเด็นเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้

 

59700 59701
59810 59809


1. เชื่อมโยงเครือข่ายที่มีอยู่เข้าร่วมกับกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ให้เกิดเอกภาพร่วม โดยจะมีการประชุมร่วมเครือข่าย 5 ดี หลังหรือปลายเดือนเมษายนต่อไป
2. สื่อสาร สร้างการรับรู้ทุกช่องทาง โดยผ่านรายการของ สวท.จังหวัด ให้ทุกเครือข่าย องค์กร นำ 5 ดี ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร ชุมชน เช่น การจัดทำธรรมนูญ 5 ดี ของชุมชน ท้องถิ่น การขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
3. ค้นหาคนดี รวบรวมความดีขององค์กรต่างๆ ภายใต้ 5 ดี เพื่อถอดความรู้สู่การขยายผลในสังคม
4. จัดเวทีตลาดนัดความดี เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานเครือข่าย ยกย่องเชิดชู เสริมพลังอย่างต่อเนื่อง ในปี 60 และนำเสนอรูปธรรม สู่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นัดหมายการประชุมแกนนำทุกเครือข่าย ในครั้งต่อไป

 


ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest