การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

 199668  199733

 

30 มีนาคม 2560 - ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับ 5 กระทรวงหลัก ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงงัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ศูนย์คุณธรรม ข้อสรุปในเบื้องต้น ในเชิงระบบการทำงานของ 5 กระทรวงในเบื้องต้นดังนี้

1.เสนอให้มีการกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมินของผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงให้มีมิติการประตรวจประเมินคุณธรรม 4 ตัวด้วย โดยให้ศูนย์คุณธรรมเป็นเจ้าภาพเสนอกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อกำหนดเป็นแนวนโยบาย
2.ทุกกระทรวงยินดีสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
3.ข้อเสนอต่อการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ให้มีกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมาแล้วมีการปฎิญาณตนทำความดีและได้ประโยชน ์และเครื่องมือต่างๆไปใช้ได้จริง

 

199665 199680
199667 199679

 

 


ประมวล บุญมา

งานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

กลุ่มงานปฏิบัติการ