ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข๙ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

52486

 24 มีนาคม 2560  - ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประโคนชัย โดยการประสานงานจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนทั้ง ๒๓ อำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี จำนวนกว่า 80 คน ผลสรุปสำคัญ 

๑. ร่วมประกาศขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในเครือข่ายชุมชนคุณธรรมภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
๒. จัดทำฐานข้อมูลกลาง หมู่บ้าน / องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการติดตามผล การส่งเสริม และพัฒนาร่วมกับส่วนกลางและจังหวัด
๓. ถอดความรู้หมู่บ้านตัวอย่าง รูปธรรมองค์กรที่โดดเด่น เพื่อจัดทำเป็นสื่อสาธารณะ และองค์ความรู้ขยายล
๔. พัฒนาเกณฑ์กลางตัวชี้วัดรูปธรรมการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี เพื่อค้นหายกย่อง ให้รางวัล และนำเข้าสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นี้

52487 52489 52488

 

ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ