ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข๙ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

52486

 24 มีนาคม 2560  - ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมขับเคลื่อน"บุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประโคนชัย โดยการประสานงานจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนทั้ง ๒๓ อำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี จำนวนกว่า 80 คน ผลสรุปสำคัญ 

๑. ร่วมประกาศขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในเครือข่ายชุมชนคุณธรรมภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
๒. จัดทำฐานข้อมูลกลาง หมู่บ้าน / องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการติดตามผล การส่งเสริม และพัฒนาร่วมกับส่วนกลางและจังหวัด
๓. ถอดความรู้หมู่บ้านตัวอย่าง รูปธรรมองค์กรที่โดดเด่น เพื่อจัดทำเป็นสื่อสาธารณะ และองค์ความรู้ขยายล
๔. พัฒนาเกณฑ์กลางตัวชี้วัดรูปธรรมการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี เพื่อค้นหายกย่อง ให้รางวัล และนำเข้าสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นี้

52487 52489 52488

 

ยงจิรายุ  อุปเสน

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

กลุ่มงานปฎิบัติการ

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest