๓๔ สถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” บนแนวคิด ยืนยัน มั่นใจ ให้เห็น ให้เป็นนิสัย

 

 

2017 03 29 18 50 54

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ  ( เครือข่ายสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ )  วันพุธ ที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐    ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอแนวทางร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”  มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆที่ที่สนใจ ในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วม ๓๔  โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓ และเขต ๔  และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน

การสะท้อนบทเรียน การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “ เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” โดย

          นายสง่า   ยอดไฟอินทร์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ : จังหวัดศรีสะเกษเสนอตัวเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เนื่องจากมีความพร้อมและมีจุดแข็ง ได้แก่ มีชนเผ่า สี่เผ่าที่จะทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มีศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์  มีหมู่บ้านศีล ๕  มีทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีวัดซึ่งเป็นพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรมตามวิถีไทยในวันพระ (ลานธรรมลานวิถี) และ ใช้ ๕ ดี ได้แก่ ๑. คนดี ๒. สถานศึกษาดี ๓.สิ่งแวดล้อมดี  ๔. สวัสดิการดี  ๕.พอดี  ส่งเสริมเรื่องนี้โดยมีการตั้งคณะทำงานในแต่ละอำเภอเป็นกรรมการขับเคลื่อน ใน ๒๒ อำเภอ และขยายผลต้นแบบชุมชนคุณธรรม ออกเป็น ๘๘ แห่ง ให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายน 

2017 03 29 18 54 03

 

นายประดิษฐ์   พรหมเสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ : หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนคือ เป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้  ในส่วนของการศึกษาการขับเคลื่อนต้องประกอบด้วย  บ้าน วัด โรงเรียน ฐานหลักที่สำคัญคือ ครอบครัวและชุมชน การศึกษาคือการพัฒนา ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน  สิ่งที่โรงเรียนควรทำคือ เรื่องสัมมาคาราวะ สอนให้เด็กรู้จักยิ้มไหว้ทักทายกัน ซึ่งเป็นสิ่งเป็นเสน่ห์ของนักเรียนและของโรงเรียน  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ต่อมาคือ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นพื้นฐาน การใช้ชีวิตบน ๓ คุณ ดังนี้ คุณประโยชน์ คุณภาพ และคุณลักษณะ  

นายสมพร   อาสา   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา :  โรงเรียนน้ำเกลี้ยง มีหลักในการขับเคลื่อนการสร้างคนดี โดยเริ่มต้นที่โรงเรียน การพัฒนานักเรียนจะต้องนำศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบในการทำงาน ในทุกสังคมมีหลายกลุ่มสาขาอาชีพ หากจะทำอะไรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมเรื่องการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน วันนี้จึงได้มีการมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างคนดีโดยกลไกของภาคการศึกษา สถานศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ในการช่วยสร้างคนดี

2017 03 29 18 54 27

“บทบาทของสถานศึกษากับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”

  • ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนจะต้องร่วมสนับสนุน โรงเรียนต้องยืนยัน เริ่มต้นทั้งโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ชุมชนต้องมั่นใจ และขยายเครือข่ายต่อๆไป  ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
  • สถานศึกษาควรมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการขยายผล ตั้งคุณธรรมเป้าหมายของแต่ละสถานศึกษา กำหนดอัตลักษณ์ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม
  • เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ควรมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน และฝึกให้เด็กนำเสนอโครงงานของตนเอง
  • การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้องเริ่มต้นที่ตนเอง เช่น การทำกิจกรรมรักษาความสะอาด คุณธรรมเริ่มจากตัวเอง ต้องทำให้คนในองค์กรพึ่งตนเองได้

กำหนดกลไก ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกำหนดบทบาทของ กลไก ในการ  ประชาคม ประชามติ ประชาสัมพันธ์  งานของเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมสู่เวทีตลาดนัดความดีศรีสะเกษ และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป  


พัลลภา  ฉัตรทอง

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์