๓๔ สถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” บนแนวคิด ยืนยัน มั่นใจ ให้เห็น ให้เป็นนิสัย

 

 

2017 03 29 18 50 54

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ  ( เครือข่ายสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ )  วันพุธ ที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐    ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอแนวทางร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”  มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆที่ที่สนใจ ในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วม ๓๔  โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓ และเขต ๔  และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน

การสะท้อนบทเรียน การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม “ เมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” โดย

          นายสง่า   ยอดไฟอินทร์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ : จังหวัดศรีสะเกษเสนอตัวเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เนื่องจากมีความพร้อมและมีจุดแข็ง ได้แก่ มีชนเผ่า สี่เผ่าที่จะทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มีศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์  มีหมู่บ้านศีล ๕  มีทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีวัดซึ่งเป็นพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรมตามวิถีไทยในวันพระ (ลานธรรมลานวิถี) และ ใช้ ๕ ดี ได้แก่ ๑. คนดี ๒. สถานศึกษาดี ๓.สิ่งแวดล้อมดี  ๔. สวัสดิการดี  ๕.พอดี  ส่งเสริมเรื่องนี้โดยมีการตั้งคณะทำงานในแต่ละอำเภอเป็นกรรมการขับเคลื่อน ใน ๒๒ อำเภอ และขยายผลต้นแบบชุมชนคุณธรรม ออกเป็น ๘๘ แห่ง ให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายน 

2017 03 29 18 54 03

 

นายประดิษฐ์   พรหมเสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ : หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนคือ เป็นผู้จัดและเป็นผู้ให้  ในส่วนของการศึกษาการขับเคลื่อนต้องประกอบด้วย  บ้าน วัด โรงเรียน ฐานหลักที่สำคัญคือ ครอบครัวและชุมชน การศึกษาคือการพัฒนา ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาคน  สิ่งที่โรงเรียนควรทำคือ เรื่องสัมมาคาราวะ สอนให้เด็กรู้จักยิ้มไหว้ทักทายกัน ซึ่งเป็นสิ่งเป็นเสน่ห์ของนักเรียนและของโรงเรียน  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ต่อมาคือ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นพื้นฐาน การใช้ชีวิตบน ๓ คุณ ดังนี้ คุณประโยชน์ คุณภาพ และคุณลักษณะ  

นายสมพร   อาสา   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา :  โรงเรียนน้ำเกลี้ยง มีหลักในการขับเคลื่อนการสร้างคนดี โดยเริ่มต้นที่โรงเรียน การพัฒนานักเรียนจะต้องนำศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบในการทำงาน ในทุกสังคมมีหลายกลุ่มสาขาอาชีพ หากจะทำอะไรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมกัน ซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมเรื่องการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน วันนี้จึงได้มีการมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างคนดีโดยกลไกของภาคการศึกษา สถานศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ในการช่วยสร้างคนดี

2017 03 29 18 54 27

“บทบาทของสถานศึกษากับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ สู่การเป็นเมืองศรีอยู่ดี มีแฮง”

  • ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนจะต้องร่วมสนับสนุน โรงเรียนต้องยืนยัน เริ่มต้นทั้งโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ชุมชนต้องมั่นใจ และขยายเครือข่ายต่อๆไป  ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
  • สถานศึกษาควรมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการขยายผล ตั้งคุณธรรมเป้าหมายของแต่ละสถานศึกษา กำหนดอัตลักษณ์ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย เด็กได้เรียนรู้คุณธรรม
  • เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ควรมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน และฝึกให้เด็กนำเสนอโครงงานของตนเอง
  • การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้องเริ่มต้นที่ตนเอง เช่น การทำกิจกรรมรักษาความสะอาด คุณธรรมเริ่มจากตัวเอง ต้องทำให้คนในองค์กรพึ่งตนเองได้

กำหนดกลไก ผู้ประสานงานแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกำหนดบทบาทของ กลไก ในการ  ประชาคม ประชามติ ประชาสัมพันธ์  งานของเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมสู่เวทีตลาดนัดความดีศรีสะเกษ และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป  


พัลลภา  ฉัตรทอง

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest