ศูนย์คุณธรรมจับมือกระทรวง พม. และทีโอที สร้างพลังความดี จากแรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี

44  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0009 
พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0008 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0007

 

๒๘ มีนาคม ๖๐ทีมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   ได้เข้าพบ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือ (Co-Brand) และนำเสนอแผนการสื่อสารความดีให้กับสังคม ภายใต้กิจกรรม "แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ งานประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และงานวันแห่งครอบครัว ที่จะมีขึ้นวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ณ   อิมแพค เมืองทองธานี โดยศูนย์คุณธรรมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่อยอด ๗ ล้านความดี และเผยแพร่ผ่านรายการ กล้าทำดี ทางสถานี TNN ๒

 

 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0005 พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0006


          และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศูนย์คุณธรรม ได้เข้าพบ นายสุรพล รักตสันติ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางเชาวน์ดี  ทองทวี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล บริษัท
TOT จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวสร้างความร่วมมือ (Co-brand) ในการทำงานเพื่อสังคม  โดย TOT เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคม โดยมีการบริการคมนาคมด้านการศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น สนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “ครูตู้” เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และ เบอร์โทร 1669 สำหรับโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งโครงการ CSR ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการ  TOT Young Club ที่เน้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม  

พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0003  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0002  พม. กบ tot ๑๗๐๓๒๙ 0001 


           การเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณธรรมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้พลังความดีจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่  จนกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์