ศูนย์คุณธรรมจับมือการเคหะแห่งชาติหารือแนวทางขับเคลื่อนงานและกิจกรรม "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี"

20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0001 20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0005

 

23 มี.ค. 60 – นายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร และกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายบัญชา บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คุณธรรม 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และกิจกรรม "แรงบันดาลใจ ใต้ร่มพระบารมี" โดยการเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดถือประโยชน์ขององค์กรและสังคมเป็นหลัก มีโครงการเพื่อสังคมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาที่อยู่อาศัย และปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ โครงการประกวด "ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม" เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ของชาวเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น

             นับเป็นก้าวแรกที่ศูนย์คุณธรรม และ การเคหะแห่งชาติ ได้มีแนวคิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0002 20170323 ๑๗๐๓๒๓ 0003
 

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest