ศคธ. ปูทาง“มาตรฐานคุณธรรม”ในสถานศึกษาผนึกพลังเครือข่ายอีสานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0012  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0001

 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0011

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0010

 

๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ๖ เขต ใน ๕ จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วม ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวม ๘๐ โรงเรียน จำนวนกว่า ๒๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในภาคอีสาน และส่งเสริมโรงเรียนที่สนใจพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม นำกรอบเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตนเอง

นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ โดยแนวทางการพัฒนาคุณธรรม หรือการปลูกจิตสำนึกที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการนั้น โดยสรุปมี ๖ วิธีการสำคัญ ได้แก่ ๑) การบรรยายให้ความรู้ ๒) การใช้หลักปฏิบัติทางศาสนา ๓) การออกแบบโครงการ  ๔) สื่อ ๕) การยกย่องคนดี และองค์กรดี และ ๖) การศึกษาดูงาน โดยการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมนั้น คือหนึ่งในภารกิจที่ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการเพื่อต้องการยกระดับโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 มาตรฐาน รร00  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0006
 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0007
 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0008

 

ภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย” โดยพลอากาศเอก วีรวิท   คงศักดิ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มาร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และกิจกรรมเวทีเสวนาในช่วงบ่าย เรื่อง “การพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม กับการสร้างเด็กดีสู่สังคม” โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียน  

 

มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0003  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0004

 มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0005  มาตรฐาน รร.อสาน ๑๗๐๓๑๗ 0002

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของขับเคลื่อนโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมความดี วิถีคนอีสาน” มีสถานศึกษาร่วมโชว์เคสความสำเร็จที่น่าสนใจ อาทิ องค์ความรู้ “หนองแวงเลิฟโมเดล” กับโรงเรียนหนองแวงวิทยากร จังหวัดมุกดาหาร, โครงการ “นา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน” โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงวิทยา      จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์