พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ”

 

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0018

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0001

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0003  Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0004

 

14 มี.ค. 60  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม.  - พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงาน  โครงการนำร่องสถาบันอาชีวต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ หน่วยงานภาคีความร่วมมือ 5 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  2) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  3) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์  4) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 20 แห่ง ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทในการพัฒนาอาชีวคุณธรรม เพื่อสร้างสุภาพชนคนอาชีวะ

 

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0005

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0006

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0007

 Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0008

Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0010

Mou คก.นำรองอาชวะ ๑๗๐๓๑๔ 0011


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์