ประมวลภาพเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐


 “ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น” วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

187106 187098 187099

 

 187100

 

 187101

 

 187102

 

187103

 

187104

 

187107

 

187108 187109 187105