ศคธ.มุ่งพัฒนา“มาตรฐานคุณธรรม” ในสถานศึกษา ผนึกเครือข่ายชาวตรังโชว์เคส“โรงเรียนคุณธรรม”

 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0001 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0012 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0015
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0013 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0014 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0016

 

๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์จากเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เข้าร่วม ๗๐ โรงเรียน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา และนำเสนอแผนพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวถึงมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสร้างเสริมคุณธรรม และร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ โดยเริ่มต้นที่การส่งเสริมให้หน่วยงานที่สมัครใจ ใช้มาตรฐานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการทำงาน และยกระดับโรงเรียนให้มีตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรมในการประเมินและรับรองผล มีการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อนำมาเผยแพร่ ยกย่องและเชิดชู โดยอนาคตคาดหวังว่า จะได้รายงานมาตรฐานคุณธรรมของประเทศ ที่มองเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน และมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ ให้กับองค์กรที่มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0006 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0008 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0009
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0010 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0007 IMG 7172

 

ภายในงาน ได้มีการจัดเสวนา “มาตรฐานคุณธรรมกับการสร้างเด็กดีสู่สังคม” โดยอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0004 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0005 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0003
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0002 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0017 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0011

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของขับเคลื่อนโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี” มีสถานศึกษาร่วมโชว์เคสความสำเร็จที่น่าสนใจ อาทิ โรงเรียนต้นบากราษฏร์บำรุง กับ“โมเดลคุณธรรม” และกระบวนการเรียนสอนที่ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจเด็ก เช่น วินัยจากการวางรองเท้า กิจกรรมเข้าแถวเดินแถว จิตอาสาพี่สอนน้อง หรือ “โครงการพี่สอนน้องทำดี” และเรื่องราวทำความดีวิถีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม กับมาตรฐาน ๖ ดี ได้แก่ ผอ.ดี ครูดี นักเรียนดี ชุมชนดี บริหารจัดการดี และสภาพแวดล้อมดี เป็นต้น 

 

งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0018 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0020 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0021
งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0019 งานทตรง ๑๗๐๓๐๑ 0022 IMG 7156 

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์