‘ศูนย์คุณธรรม’ ชี้ผู้นำเยาวชนต้องเป็นคนดี และส่งพลังดีให้ผู้อื่น

20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0001 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0002 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0003

 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์  ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา จำนวน ๙ มหาวิทยาลัย ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ว่า ผู้นำเยาวชนทุกคนจะต้องทำหน้าที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) การเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ๒) ต้องใช้ความเป็นผู้นำในการส่งคลื่นรังสีความดีไปสู่ผู้อื่น ซึ่งปัญหาคุณธรรมคนส่วนใหญ่มักมองว่าเกิดจากคนอื่น  ดังนั้นลองย้อนกลับมามองที่ตัวเรา ทำตัวเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสังคมรอบข้างได้ 

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้าโพล์ สำรวจสถานการณ์ปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรรม ๓ อันดับแรก ได้แก่ ๑) ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ๒) ปัญหาขาดความสามัคคี ความขัดแย้งในสังคม และ ๓) ปัญหาการขาดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปัญหาการคอร์รัปชั่นนับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต 

 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0004  20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0005 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0006
 20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0007  20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0008  20170222 ๑๗๐๒๒๒ 0009

เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ศูนย์คุณธรรมจึงมีแนวทางส่งเสริมและปลูกฝัง โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลในสถาบันการศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นายแพทย์จักรธรรมกล่าวเพิ่มเติม พร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษาทั้ง ๖๖ คน ในพิธีปิดการอบรมฯ ไว้ว่า  

“วันนี้เป็นการปิดประชุม แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวิถีผู้นำ จากนี้ไปแกนนำนักศึกษาจาก ๙ มหาวิทยาลัย จะต้องไปทำหน้าที่สำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และนำไปสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต โดยศูนย์คุณธรรมจะเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจ และสนับสนุนเครื่องมือ วิทยากร เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง หากต้องเจอกับอุปสรรคใดๆ ก็จงเข้มแข็งเข้าไว้ อย่าท้อถอย หรือหมดกำลังใจ

 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest