ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าปลูกฝังคุณธรรมเครือข่ายคาทอลิก จัดทำบันทึกความร่วมมือโรงเรียน ๑๓ แห่ง

20170221 ๑๗๐๒๒๒ 01

 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก ๑๓ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ๒) โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ๓) โรงเรียนนารีวิทยา ๔) โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ๕) โรงเรียนไตรราชวิทยา ๖) โรงเรียนอาเวมีอา ๗) โรงเรียนพระกุมารศึกษา ๘) โรงเรียนเทวรักษ์ ๙) โรงเรียนรุ่งอรุณ ๑๐) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๑๑) โรงเรียนธิดาแม่พระ ๑๒) โรงเรียนมารดาวณารักษ์ บุรีรัมย์ และ ๑๓) โรงเรียนมารีย์ แก้งคร้อ ได้ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานเครือข่ายเครือข่ายคาทอลิก” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินการปลูกฝังด้านคุณธรรมจนเกิดเป็นรูปธรรม และขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

 

 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0016  20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0017  20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0014

 

นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาว่า เรื่องคุณธรรม มิใช่เรื่องของความรู้ สิ่งที่สภาคาทอลิกทำถือเป็นสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันการสร้างความเป็นมนุษย์ให้มีทั้งความรู้คู่กับคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ฐานการบ่มเพาะคุณธรรม คือ บ้าน วัด โรงเรียน ในภารกิจของโรงเรียนก็คือ การสร้างคนดีสู่สังคม โดยต้องเริ่มต้นจากผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน สิ่งสำคัญคือ ต้องตั้งเป้าหมายคุณธรรมร่วมกัน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย จากนั้นจึงใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับโรงเรียนในส่วนสภาคาทอลิกก็ทำหน้าที่ติดตามประเมินผล และให้กำลังใจ ศูนย์คุณธรรมก็จะสนับสนุนองค์ความรู้ และการประสานงาน เป็นการทำงานในลักษณะของพันธมิตรและกัลยาณมิตร ที่รับผิดชอบร่วมกัน และในฐานะที่ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็จะเก็บเกี่ยวความสำเร็จของโครงการไปขยายผล และเผยแพร่สู่สาธารณะ

 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0019  20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0013 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0006

 

มุขนายก ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ต้องเกิดจากการปฏิบัติของทุกคนในโรงเรียน ทำเรื่องเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ของครูที่ไม่ได้สอนเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสอนให้คนเป็นคนดี โดยต้องปรับทัศนคติการยกย่องคนทำความดี แม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

มุขนายก ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมองเรื่องงบประมาณ จะทำให้ไม่เกิดความยั่งยืน วันนี้ต้องมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน โรงเรียนที่สอนให้เด็กเป็นคนดี จะต้องมีการส่งเสริมให้กำลังใจกัน ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้วางเป้าหมายไว้ว่า โรงเรียนคาทอลิกจะกลายเป็นโมเดลความสำเร็จภายใน ๓ ปีข้างหน้า

20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0003 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0007 20170221 ๑๗๐๒๒๒ 0010

  

การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการก้าวสู่การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิก ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนากระบวนการ เครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ความสำเร็จ เกิดการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีให้งอกงาม และขยายผลไปทั่วประเทศ 


ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์