เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรีพร้อมใจเดินหน้าสานต่องานที่พ่อทำจับมือศูนย์คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ตั้งเป้าเป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี”

 

31 15

 

 

จังหวัดราชบุรี โดย คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และ ชุมชน องค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อการสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ในจังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายอำเภอคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย” โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกก่อรูปจังหวัดคุณธรรม จาก ๑ องค์กร เป็น ๑๐ เครือข่าย ๙๙ องค์กร

 

16 38

 

 

งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อรวมพลังเครือข่ายทางสังคมในการกำหนดแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

๒. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการสร้างคุณธรรมความดี

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบกับการขับเคลื่อน

 

44 45


จังหวัดคุณธรรมราชบุรี พอเพียง สามัคคี มีวินัย” และเวทีเสวนาห้องย่อย ได้แก่ เวทีเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าสถานศึกษาคุณธรรมราชบุรี” โดย เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม และ “แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจ” โดย เครือข่ายธุรกิจคุณธรรมราชบุรี รวมถึงมีมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นสักขีพยานในการบันทึกความ ร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คุณธรรม ๔ ปี จังหวัดราชบุรี การมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรม จังหวัดราชบุรี และ การมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ๙๙ องค์กรหรือหน่วยงานของ ๑๐ เครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและแสดงพลังของผู้แทนองค์กร หรือหน่วยงานที่พร้อมส่งมอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ๔ ปี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดีมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิต สู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด โดยมุ่งเน้นความดีงาม ความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ จากจุดเล็กๆ ขยายวงกว้างออกไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด พร้อมร่วมจับมือเสริมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนปรากฏคุณธรรมตามเป้าหมาย คือ พอเพียง สามัคคี มีวินัย จิตอาสา ภาตใต้การน้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ก่อนพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานินี  แจ่มจันทร์ ได้กล่าวบทกลอนสรุปปิดท้ายงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า

สมัชชา คุณธรรม ราชบุรี                      เมืองแห่งความ จงรักภักดี แด่พ่อหลวง

สานต่องาน ที่พ่อทำ ทั้งสิ้นทั้งปวง           พ่อเป็นดวงประทีป ให้เรา ได้ก้าวไกล

พอเพียง สามัคคี มีวินัย                       คือหลักชัย ราชบุรี ที่ยิ่งใหญ่

สุจริต จิตอาสา พ่อยอดไป                    ทุกองค์กร ล้วนได้ น้อมนำพา

วันนี้มา ประกาศ เกียรติคุณ                  เราอบอุ่น กับเครือข่าย สถานศึกษา

เครือข่าย ชุมชน บ้าน ดอยดินมา            ภาคประชา สังคม อุดมความดี

ภาคธุรกิจ CSR ช่างน่ารัก                    ท่านตระหนัก รับผิดชอบ สังคมวิถี

ทุกศาสนา ก็มาครบ ลบพาลี                 ทุกคนมี ไมตรี-จิต สนิทนาน

เครือข่าย นายอำเภอ ก็มาด้วย               รอง สสจ. คนสวย ผู้สืบสาน

ทุกเครือข่าย น้อมนำ ย้ำดวงมาน            ทุกภาคสนาม ไมตรี มีสัมพันธ์

9-10 กุมภาพันธ์ จวบวันนี้                   ทุกคนมี ความรัก ความสุขสันต์

องค์กรแห่ง ความดี มาพร้อมพลัน            ทุกชีวัน ประสานใจ ใฝ่ธรรมา

ขอขอบคุณ วัฒนธรรม จังหวัดภาค ๙


 สมพร มิ่งหมู
 งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่
 กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม