ศูนย์คุณธรรมผนึกพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน“มาตรฐานความสุขชุมชน”

 IMG 5675  IMG 5787


- ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน ๑๙ จังหวัด จำนวน ๗๕ คน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนมาตรฐานความสุขชุมชน” ณ ศูนย์ฝึกอบรม วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน  

โดยในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แบบอย่างการสร้างชุมชนสันติสุขบนพื้นฐานคุณธรรม ความดี”  นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึง การทำความดีในระดับบุคคล ต้องมาจากความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม (ทำดี ละชั่ว กลัวบาป) และในระดับชุมชน ตำบล ต้องมีแผนชีวิตหมู่บ้าน เป็นแผนพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต โดยนายเสรีกล่าวย้ำว่า “ฐานของประเทศคือ หมู่บ้าน คุ้มบ้านจะต้องแน่น เป็นฐานเจดีย์ที่ทำให้เกิดความมั่นคง”

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้เปิดการประชุมและกล่าวถึง แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ โดยคุณธรรมนั้น เป็นสามเสาหลักของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกอบด้วย ความสุข ความสามารถ และความดี)  รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ที่เน้นการพัฒนาเครือข่ายทั้งขบวนการ ด้วยคุณธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ศูนย์คุณธรรมได้มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมขององค์กร โดยพัฒนาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อยกระดับองค์กรชุมชนไปสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม สร้างความสันติสุขและความดีให้เกิดขึ้นในสังคม

IMG 5915 IMG 5881


           ช่วงการแลกเปลี่ยน และสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน ตัวแทนจังหวัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำกรอบมาตรฐานความสุขชุมชน มาเป็นตัววัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น มิติด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชาวชุมชนราชทรัพย์ กทม. และสุพรรณบุรี ได้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หรือมิติด้านวัฒนธรรม ของชาวภูเก็ตที่ส่งเสริมแต่งกาย “บ้าบ๋า และ ย่าหยา” ที่เป็นเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก หรือมิติด้านสุขภาพชุมชน ของชาวหนองหมากฝ้าย สระแก้ว ที่มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก รวมทั้งการจัดกิจกรรมหัวเราะบำบัด และดูแลผู้ป่วย
/ ส่งเสริมการออกกำลังกายของชาวภูเก็ต เป็นต้น

IMG 5760 IMG 5895

 

เครือข่ายความสุขชุมชน เป็นเครือข่าย ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นจาก ๔ ภูมิภาค โดยการสนับสนุนจากภาคี ๘ องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ศูนย์คุณธรรม, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มูลนิธิหัวใจอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, กองทุนเวลาเพื่อสังคม, สมาคมนักสร้างสุขชุมชน โดยมีการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานความสุขชุมชน “ที่เน้นประโยชน์สุขร่วมของคนในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น” โดยได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานความสุขชุมชน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) คนดีปัญญาดี ๒) การศึกษาดี ๓) วัฒนธรรมดี ๔) อาชีพรายได้สมดุล ๕) มีสุขภาพดี ๖) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี       ๗) สังคมอบอุ่นปลอดภัย และ ๘) มีธรรมาภิบาลชุมชน


งานสื่อสารองค์กร  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๙

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑