ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สกอ. ปปช. และ ACT จัดอบรมแกนนำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 

267441  IMG 5642

 

 

วันนี้ (๔ ก.พ. ๖๐)เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล..รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ สำนัก งานคณะกรรมการอุดม ศึกษา (สกอ.) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ACT ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โอวาทและฝากแนวทางการพัฒนาสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ไว้ ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์
๒. การพัฒนาตนเองเป็น แกนนำเยาวชนต้นแบบกล้าทำดี ให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป
๓. การพัฒนาตนเอง ที่เรียกว่า "ระเบิดจากข้างใน" ด้วยการร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมาย และ
๔. การน้อมนำหลักธรรมคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

S 10027014 S 10027015

 

การอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาในสังกัด สกอ. จำนวน คน จาก ๙ สถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.เกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ม.ราชภัฏพระนคร ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาให้ เป็นแกนนำนักศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน จาก 9 สถาบัน