เสริมสร้างภาพลักษณ์ อาชีวะรุ่นใหม่ “คุณธรรมนำความรู้” มุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

 

 IMG 5044 1

IMG 5058

 IMG 5056  IMG 5097

 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ  กว่า ๒๐ สถาบัน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดประชุมระดมสมองสร้างความเข้าใจ แนวทางดำเนินงาน “โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ”โรงแรมเอบีนา เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ มุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ในการปฏิรูปอาชีวศึกษา โดยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานคุณภาพ จำนวนผู้เรียนในสถาบันอาชีวศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด ในขณะเดียวกันภาพนักศึกษาอาชีวะถูกมองว่าเป็นกลุ่มสร้างปัญหาในสังคม ทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันบ่อยครั้ง ทำให้สังคมมองภาพเด็กอาชีวะในแง่ลบ การจัดประชุมในครั้งนี้ มีแนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยสังคมได้รับรู้ถึงหัวใจแห่งการให้ ตลอดทั้งนำคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

            โมเดล “สถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ” คือโมเดลแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นหัวใจหลักการขับเคลื่อนงานอาชีวะ ด้วยกระบวนการระเบิดจากข้างใน สร้างภาพลักษณ์ใหม่อาชีวศึกษา ทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มจากพัฒนาครู พัฒนานักเรียนแกนนำ พัฒนาคุณธรรมจิตอาสา เช่น จัดค่ายจิตอาสา พี่ชวนน้องทำดี ฯลฯ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ และคุณธรรมป้อนสู่สังคม

            นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน “โครงการนำร่องสถาบัน อาชีวะต้นแบบ สุภาพชน คนอาชีวะ” โดยได้นำโมเดลการเรียนรู้ มาใช้เป็นต้นแบบพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต แก่ครูและนักเรียนแกนนำ จัดกิจกรรมด้านจิตอาสา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาฝึกงาน  ยกย่องคนต้นแบบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เวทีนี้ถือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถาบันอาชีวศึกษา รอบรับกับตลาดแรงงาน พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน

การดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ นั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมแรงงานคุณภาพ ในอนาคตเราคงได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวะ ที่มีหัวใจการให้และการบริการ มีความพร้อมทั้งทักษะชีวิตควบคู่ทักษะอาชีพ บนฐานด้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกน “อาชีวะชน คนคุณภาพ รับใช้ประชาชน”


งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร