ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ขับเคลื่อนงานสังคมคุณธรรม

 

001

 

 

สืบสานพระราชปณิธาน ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบองคมนตรี คณะกรรมการและผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พรอมด้วย การศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) หารือถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ด้านวัฒนธรรม (มารยาท) การรับผิดชอบในหน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ให้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด ทั้งในเรื่องของครูและการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็งจนเป็นนิสัย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ โดยทั้งศูนย์คุณธรรม และ มยส. ได้เห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจนเป็นนิสัย และส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป.

 Download PDFPress release

 

IMG 3358 IMG 3354

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร