ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ขับเคลื่อนงานสังคมคุณธรรม

 

001

 

 

สืบสานพระราชปณิธาน ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบองคมนตรี คณะกรรมการและผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พรอมด้วย การศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) หารือถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ด้านวัฒนธรรม (มารยาท) การรับผิดชอบในหน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ให้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด ทั้งในเรื่องของครูและการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็งจนเป็นนิสัย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ โดยทั้งศูนย์คุณธรรม และ มยส. ได้เห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจนเป็นนิสัย และส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป.

 Download PDFPress release

 

IMG 3358 IMG 3354

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest