ศูนย์คุณธรรมจับมือ ACT เดินหน้าสร้างคนดีสังคมดีด้วย 4 คุณธรรม

1484822268736

 

19 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นำโดย นายภากรณ์ ทิวเจริญ กรรมการกลยุทธ์ นางสาวรชยาทิพย์ ฉันทกรชยานันท์ ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และเจ้าหน้าที่ ได้นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมทั้งหารือแนวทางการทำงานบูรณาการร่วมกัน ในปี 2560

ปีนี้เป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยได้ดำเนินการจัดอบรมนำร่องแก่องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา ในขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้เดินหน้าจัดทำ “ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) หนึ่งในเครื่องมือสร้างเกราะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

2017 01 19 17 58 42 260

 

 

การหารือในครั้งนี้ ได้วางแนวทางในอนาคตร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้  ด้วยคุณธรรม 4 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการปลูกฝังด้านความสุจริต และหลักความพอเพียง ในปี 2560 นี้ศูนย์คุณธรรมได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสุภาพชน คนอาชีวะและโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา 

การพัฒนาให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง และเจริญรุ่งเรืองนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาร่วมกัน สิ่งสำคัญต้องจากพัฒนาตัวเองจากภายในให้เข้มแข็งเสียก่อน และจึงส่งต่อพลังความดีไปสู่สังคม