เครือข่ายชุมชนคุณธรรม และ โรงเรียนคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพร้อมการเข้าร่วมเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเต็มที่

 

20170118 ๑๗๐๑๑๙ 0001 20170118 ๑๗๐๑๑๙ 0007
20170118 ๑๗๐๑๑๙ 0025 20170118 ๑๗๐๑๑๙ 0020

 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ - วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ , ศูนย์คุณธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดประชุมเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และ โรงเรียนคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน  โดยมีพระครูโสภิตสารธรรมเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานเปิดงาน และวัฒนธรรมจังหวัดบรรยายถึงที่มาที่ไปของการเข้าร่วมเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับจังหวัดนำร่องโดยความสมัครใจของเครือข่ายภาคประชาชน จากการนำของเจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะสงฆ์อำเภอกันทรารมย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้นำมาสู่การจัดเวทีเตรียมความพร้อมชุมชนสู่การพัฒนาเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม  ทั้งนี้ พระมหาสง่า ปภัสสโร พระธรรมวิทยากรขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของจังหวัด ต้องทำร่วมกัน ไม่ดีแยก ดีแบ่ง ต้องดีร่วมกัน โดยเริ่มจากวัฒนธรรมดี ซึ่งเป็นต้นทุนความดีของจังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของการศึกษา นายสมพร  อาษา ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้เสนอประสบการณ์การสร้างโรงเรียนคุณธรรม สร้างได้จากการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และต้องส่งเสริมการทำดีทุกรูปแบบ จึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกัน จากนั้นที่ประชุมได้ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนงาน โดยสรุป จะดำเนินร่วมกันโดยเน้นหมู่บ้านหรือองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วม โดยมีการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ขับเคลื่อนภายใต้เป้าหมาย “การสร้างเมืองศรี อยู่ดี มีแฮง”  ประกอบด้วย วัฒนธรรมดี  คนดี สวัสดิการดี สิ่งแวดล้อมดี  และมีวิถีพอเพียง      โดยมีแนวทางขับเคลื่อน ดังนี้คือ ในกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเน้นการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้อยู่ในกระบวนการทำงานของหมู่บ้านและองค์กร เป็นวิถี และการสร้างระบบกำกับพฤติกรรมชุมชน โดยการสร้างธรรมนูญความสุขหมู่บ้าน และตำบล  ในส่วนของโรงเรียน มุ่งเน้นการส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณธรรม และสร้างการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมีการดำเนินการจัดการประชุม พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต่อไป.