ศูนย์คุณธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 

IMG 4138 new01 IMG 4126
IMG 4129 IMG 4130

 

12 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน นำโดย พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน และคณะลานปฏิบัติธรรมตำบลเจริญธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภารกิจการทำงานของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้น “สร้างคนดี สังคมดี” ด้วยคุณธรรม 4 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา และภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เดินหน้าขับเคลื่อนคือ “จังหวัดคุณธรรม” โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาให้ตำบลและชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้มิติด้านคุณธรรม

จากการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือการผู้นำที่เข้มแข็งทุกระดับ ทั้งในส่วนของวัด โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการทำงานในลักษณะของการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยเทคนิคการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ทุกคนต้อง “ร่วมคิด ร่วมฝัน ลงมือทำ สนับสนุนกันและกัน และต้องเข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกัน”

การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในชุมชน ตำบล และเครือข่ายต่อไป