ศูนย์คุณธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 

IMG 4138 new01 IMG 4126
IMG 4129 IMG 4130

 

12 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน นำโดย พระวัฒธยา ฐิติสมฺปนฺโน และคณะลานปฏิบัติธรรมตำบลเจริญธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภารกิจการทำงานของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้น “สร้างคนดี สังคมดี” ด้วยคุณธรรม 4 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา และภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เดินหน้าขับเคลื่อนคือ “จังหวัดคุณธรรม” โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาให้ตำบลและชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้มิติด้านคุณธรรม

จากการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือการผู้นำที่เข้มแข็งทุกระดับ ทั้งในส่วนของวัด โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการทำงานในลักษณะของการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยเทคนิคการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ทุกคนต้อง “ร่วมคิด ร่วมฝัน ลงมือทำ สนับสนุนกันและกัน และต้องเข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกัน”

การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในชุมชน ตำบล และเครือข่ายต่อไป

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest